Privacyverklaring

1. Definities

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1. iTESE: iTESE BVBA met haar maatschappelijk zetel in Sint-Pietersaalststraat 38, 9000 Gent en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0473.615.663;
 2. Website: De websites van iTESE, www.ictdag.be & www.huurhardware.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door iTESE.
 3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 4. Verwerking: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.

2. Verwerking persoonsgegevens

iTESE hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Persoonsgegevens.

Op de Verwerking van Uw Persoonsgegevens is Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’) van toepassing, naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’.

iTESE treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de Verwerking.

3. Welke Persoonsgegevens

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden Verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van iTESE te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

a)  Websitebezoekers

iTESE kan o.a. via zijn Website de volgende Persoonsgegevens van websitebezoekers Verwerken, door o.m. het gebruik van cookies en het contactformulier:

b)  Sprekers/Medewerkers

iTESE kan volgende Persoonsgegevens van (toekomstige) sprekers of medewerkers Verwerken:

c)  Deelnemers/Gebruikers/Klanten

iTESE kan de volgende Persoonsgegevens van klanten en contactpersonen bij die klanten, deelnemers of leveranciers Verwerken:

d)  Partners/Organisaties

iTESE kan de volgende Persoonsgegevens van klanten en contactpersonen bij die klanten, partners of leveranciers Verwerken:

4. Voor welke doeleinden?

iTESE verzamelt Persoonsgegevens en Verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

Doeleinden

Rechtsgrond

Klanten & Gebruikersbeheer (inclusief boekhouding & beheer van betwistingen)

 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Toestemming ingeval van niet verplichte velden op de Website of formulieren.

Administratie cursisten

 • Uitvoering van de overeenkomst;

Leveranciers & tussenpersonenbeheer

 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Toestemming ingeval van niet verplichte velden op de Website of formulieren.

Public Relations & Statistisch onderzoek

 • Gerechtvaardigd belang.

Direct Marketing
o.a. via Eduzine.be

 • Toestemming;
 • Gerechtvaardigd belang.

Indien iTESE Persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal iTESE voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

Wanneer de Verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de Verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

In geval van contactpersonen bij klanten beschikt iTESE niet over een overeenkomst met die persoon zelf, maar is het desalniettemin in het belang van iTESE contact te kunnen hebben met haar klanten.

In geval van contactpersonen bij leveranciers beschikt iTESE niet over een overeenkomst met die persoon zelf, maar is het desalniettemin in het belang van iTESE contact te kunnen hebben met haar leveranciers.

Het is in het belang van iTESE om de werking van haar Website te kunnen evalueren en ondersteunen door de Verwerking van gegevens van haar bezoekers.

Het is in het belang van iTESE om haar bestaande klanten en gebruikers op de hoogte te houden van nieuwe evenementen, bovendien is er steeds de mogelijkheid om uit te schrijven.

5. Doorgifte Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door iTESE Verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

Binnen iTESE worden de Persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel & medewerkers op een ‘need to know’ basis.

iTESE kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te Verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de iTESE Persoonsgegevens Verwerken.

iTESE kan de Persoonsgegevens doorgeven aan volgende (categorieën) ontvangers:

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden Verwerkt, iTESE zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen.

iTESE kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgegeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

6. Duur van de bewaring van de gegevens

De Persoonsgegevens worden door iTESE in ieder geval bewaard gedurende de duurtijd van de relevante overeenkomsten en voor een periode gelijk aan de wettelijke verjaringstermijn daarna. Daarnaast worden gegevens steeds zolang bijgehouden zoals wettelijk bepaald is en niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden.

7. Uw rechten

U heeft het recht heeft ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende Verwerking, alsmede het recht tegen Verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid,  door zich te richten tot iTESE Sint-Pietersaalststraat 38, 9000 Gent of info@ictdag.be met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening. Gelieve op de kopie van uw identiteitskaart volgende velden te anonimiseren: kaartnummer & rijksregisternummer.

Binnen één maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde Verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de Verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de 'unsubscribe/uitschrijven'-link in deze communicatie.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de Verwerking van Persoonsgegevens.

8. Anonieme gegevens

Het is iTESE toegestaan om niet-persoonlijke en anonieme gegevens te verzamelen wanneer de Website wordt bezocht en Persoonsgegevens te anonimiseren. Deze gegevens laten iTESE niet toe om een individuele persoon te identificeren en deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld, ook voor statistische doeleinden.

9. Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies.

10. Wijzigingen

iTESE houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 11 juni 2018.

11. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien iTESE de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van iTESE om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

12. Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Dendermonde (België).

13. Contact

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Sint-Pietersaalststraat 38, 9000 Gent of via het e-mailadres info@ictdag.be.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail contact@apd-gba.be (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).